Algemene voorwaarden

Algemeen

Op de inhoud van de website www.Naloc.nl (de “Website”) en op elk bezoek aan de Website zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing (de “Gebruiksvoorwaarden”). De inhoud van de Website is gericht op in Nederland woonachtige bezoekers. Door het bezoek aan of gebruik van de Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruikersvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden kunnen hier door u worden gelezen en opgeslagen.Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag, van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, daaronder begrepen de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Informatie

Alle informatie die op of via de Website ter beschikking wordt gesteld, mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meda Pharma B.V. mag u niet: de Website of onderdelen daarvan verveelvoudigen, doorsturen, distribueren, wijzigen, verkopen,publiceren, uitzenden, (commercieel) exploiteren, of hyperlinks, deeplinks of koppelingen aanbrengen tussen de Website en een andere internetpagina. Hoewel aan de inhoud van de Website grote zorg is besteed, aanvaardt Meda Pharma B.V. geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid daarvan of eventuele fouten en onvolkomenheden daarin, noch voor de gevolgen daarvan. De informatie op de Website is bedoeld als algemene informatie en dient niet ter vervanging van professioneel(medisch) advies. Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. MedaPharma B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beschikbaarheid, juistheid en/of volledigheid van de daarop verstrekte informatie. Indien u informatie aan de Website verstrekt, bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Meda Pharma B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het gebruik van, de onmogelijkheid tot gebruik van, het vertrouwen op of enig handelen of nalaten verricht naar aanleiding van de op de Website verstrekte informatie. Meda Pharma B.V. behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Website en/of de Gebruiksvoorwaarden.

Toegang

Meda Pharma B.V. is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de Website. Meda Pharma B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen, waaronder schade als gevolg van virussen die door de Website of de servers waarop deze Website ter beschikking wordt gesteld, worden overgebracht. Het is niet toegestaan de Website te framen.

Intellectuele eigendommen

Meda Pharma B.V. is eigenaresse van de Website. Alle rechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, berusten bij Meda Pharma B.V.

Privacybeleid

De Website respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u van de door u opgevraagde informatie te voorzien. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Met de door u aan de Website verstrekte persoonsgegevens zal zorgvuldig worden omgegaan. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Meda Pharma B.V. heeft passende maatregelen genomen om de Website en uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op: (a) inzage in al uw persoonsgegevens die door de Website worden bijgehouden, (b) het verkrijgen van een overzicht van deze persoonsgegevens, (c)aanvulling van ontbrekende of wijziging van onjuiste persoonsgegevens en (d)verwijdering en vernietiging van uw persoonsgegevens. Zodra u het contactformulier op de Website heeft ingevuld, ontvangt u een e-mail waarin wordt bevestigd welke van uw persoonsgegevens door Meda Pharma B.V. worden bijgehouden. Voor aanvulling,wijziging, verwijdering en/of vernietiging van uw persoonsgegevens dient u het contactformulier in te vullen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen de Website in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de aangeboden diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser op uw computer zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de Website geen cookies ontvangt. Meer informatie kunt u vinden onder het Cookiebeleid van de Website. Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van Meda Pharma B.V., dient u daarvoor het contactformulier op de Website in te vullen.

Conversie

De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze blijven onverminderd van kracht. Een eventuele nietige of vernietigbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Naloc: 3-dubbel effect bij de behandeling van schimmelnagels

Naloc doodt de nagelschimmel, vermindert de verkleuring en maakt de nagel weer sterk

Lees meer over Naloc